Zaproszenia do udziału w imprezach kulturalnych, bezpłatnych badaniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty zewnętrzne (instytucje, organizacje i urzędy ...) 

Tą sekcję prowadzi: Ryszard Kłak


Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do odwiedzenia wystaw stałych i czasowych oraz na wykłady i warsztaty:

ZOBACZ  →  INFORMATOR MUZEALNY 14 - 18 listopada 2018

ZOBACZ →  Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - WYDARZENIA


Ankieta UEKUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przeprowadza badanie naukowe dotyczące gospodarowania czasem pracy jako stymulatora aktywności zawodowej osób starszych. Do udziału w badaniu uczelnia zaprasza osoby w wieku 50-74 lat (pracujące, bezrobotne, będące na rencie lub emeryturze). Osoby chcące wziąć udział w badaniu proszone są o wypełnienie przygotowanej na potrzeby badania ankiety. Jej wyniki zostaną przetworzone statystycznie i wykorzystane w formie zestawienia zbiorczego w monografii naukowej.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7 zwróciła się do słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z prośbą o podjęcie współpracy w ramach wolontariatu.

piśmie skierowanym do Uniwersytetu, podpisanym przez dyrektora szpitala - dr n. medycznych Andrzeja Tomczyka, przeczytać można takie zdanie: Wolontariuszem szpitala może być każdy, kto ma trochę wolnego czasu i chce go podarowąć innym, czuje potrzebę pomocy chorym, chce więcej dowiedzieć się o sobie, rozwinąć swoje umiejętności bycia z drugim człowiekiem, chce reaizować swoje pomysły i poszerzyć swoje możliwości. 

Wszystkie osoby chętne do podjęcia współpracy proszone są o zgłoszenie się do Działu Kadr szpitala (tel. 32 3963232).


Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach prowadzi dla osób powyżej 65 roku życia bezpłatne badania równowagi. Badania są wykonywane w IV Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu przy placu gen. Władysława Sikorskiego.

Uzgodnienie terminu i dodatkowe informacje: Michał Tobor tel. 737635362 i Anna Kamieniarz tel. 506475156

Stowarzyszenie „Bytomska Radość Życia” w partnerstwie z Gminą Bytom/ Domem Pomocy Społecznej dla Dorosłych realizuje projekt pt. „W partnerstwie skuteczni - dostępne i efektywne usługi społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Bytom”

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych w Bytomiu, skierowanych do osób przewlekle psychicznie chorych, ich opiekunów, sprawujących opiekę, poprzez udzielenie im wsparcia, w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudowujących autonomię i niezależność.

Obecnie Stowarzyszenie prowadzi nabór wolontariuszy, do zadań których należało będzie wsparcie opiekunów i specjalistów asystujących w zakresie codziennej aktywności Uczestników Projektu, motywowania ich do reintegracji społecznej. 

Oferta podjęcia współpracy skierowana jest do osób, które byłyby zainteresowane pracą wolontariusza i chciałyby zdobyć doświadczenie w pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi.

ZOBACZ →  SZCZEGÓŁY